Nasal release of plosives in Vietnamese songs 越南语歌曲中爆发音的鼻音除阻

Ðố ai biết lúa, lúa mấy cây     有谁知道田里稻谷有几多

Biết sông, biết sông mấy khúc    知道河有几道弯

Ới biết mây, biết mây mấy từng    知道云有多少层

Biết mây mấy từng    知道云有多少层

Do%20ai%202.mp4

Do%20ai%201.mp4

Last modified: Tuesday, 9 July 2019, 11:06 AM